Töökeskkonnaspetsialisti teenus


Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktide nõuetele.

 

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 alusel võib tööandja kasutada pädevat ettevõttevälist 

töökeskkonnaspetsialisti teenuseosutajat, kui leiab, et ei ole ise valmistöökeskkonnaspetsialist olema ning ei soovi spetsialisti määrata 

ka oma töötajate seast.

 

Teie ettevõtte tegeleb oma põhitegevusega, meie spetsialistid tagavad tööohutus:  

 • ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutus- ja töötervishoiualastes küsimustes;
 • süstemaatilise sisekontrolli läbiviimine
 • töökeskkonna ohutegurite mõõdistamine koostöös akrediteeritud laboriga
 • tööohutusalane juhendamine, töötaja tööle asumisel sissejuhatava juhendamise läbiviimine, täiendjuhendamise läbiviimine.
 • töötajate tervisekontrolli korraldus
 • esmaabi korraldus, esmaabi andvate isikute määramine, esmaabivahendite eest vastutavate isikute määramine, 
 • esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine.
 • isikukaitsevahendite kasutamise korraldus, isikukaitsevahendite väljastamine.
 • tööõnnetuste uurimine ja dokumentatsiooni koostamine
 • töökeskkonnastruktruuride loomine
 • tööinspektsiooni ettekirjutuste täitmine


Kõik eelnimetatud töökeskkonnaspetsialisti teenused on võimalik ka eraldi tellida